U bevindt zicht hier: Home > Informatie > Privacy Policy

Privacy Policy TTV Swift

TTV Swift hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TTV Swift houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Voor journalistieke doeleinden kunnen wij foto’s en uitslagen publiceren en hanteren hierbij dezelfde uitgangspunten die gebruikelijk zijn in de journalistieke sector en zullen hierbij dus een professionele belangenafweging maken tussen het journalistieke belang en de privacy van de gefotografeerde personen, dat geldt zowel voor de spelers van Swift, de tegenstanders en de omstanders zoals vrijwilligers en het publiek.

Als TTV Swift zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens Leden

Persoonsgegevens van leden worden door TTV Swift verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie zoals uitnodigingen voor activiteiten en informatie vanuit de vereniging

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen lidmaatschap. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan of moet TTV Swift de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres, Postcode, Woonplaats
 • Telefoonnummer(s) (Vast en/of Mobiel)

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Tafeltenniscategorie Junior/Senior/Parasport

 • Deelnemer aan competitie J/N

 • Geboortedatum

 • Bankrekeningnummer voor afschrijving contributies

Uw persoonsgegevens worden door TTV Swift opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Daarna alleen Naam Adres Woonplaats gegevens voor uitnodigingen Jubilea TTV Swift.

Voor vragen en opmerkingen over onze privacy policy kunt u contact opnemen via info@ttvswift.nl